Wyszukaj w serwisie
aktualności salon kuchnia łazienka oświetlenie wnętrza ogród i taras porady domowe quizy
DomekIOgrodek.pl > Ogród i taras > Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

Balkon z roślinami
Shutter/COULANGES

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z przeprowadzeniem Konkursu „Zielony Balkon”

Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Iberion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), przy ul. Jana Pawła II 22, wpisana pod numerem 0000576927 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 5.701,14 PLN, NIP: 9512398358, REGON: 362540807.

3. Dane przekazane przez Uczestników Konkursu w ramach zgłoszenia do udziału w Konkursie są przechowywane i przetwarzanie przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako „RODO”.

Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu tj. 1) imię i nazwisko/pseudonim, adres-email – w przypadku zgłoszeń e-mail; 2) imię i nazwisko/pseudonim – w przypadku zgłoszeń za pośrednictwem mediów społecznościowych; jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu, w tym do wyłonienia Laureatów Konkursu i opublikowania listy Laureatów. 

5. Podanie danych osobowych przez Laureata Konkursu, tj. imię i nazwisko, adres do wysyłki, numer telefonu, jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do wysyłki nagrody, a także, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i roszczeń.

Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Organizatora Konkursu jest uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu przeprowadzenia ogłoszonego Konkursu tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami. Dane osobowe Laureatów będą przetwarzane także w celu rozliczenia i udokumentowania wydania nagrody - w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

7. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można kontaktować się z osobą wyznaczoną w tym celu przez Administratora, na adres e-mail [email protected].

Polityka prywatności, konkurs "Zielony balkon"

8. Dane osobowe wszystkich Uczestników Konkursu będą przetwarzane w zależności od tego, który okres będzie dłuższy: 

  1. dla zrealizowania celu, w jakim były zbierane i przetwarzane – tj. do momentu zakończenia Konkursu w postaci wybrania Laureatów, 
  2. upływu okresu zgłaszania reklamacji przez Uczestników, określonych w Regulaminie Konkursu lub przepisach prawa, 
  3. w przypadku Laureatów, którzy otrzymali nagrody – przez okres jaki jest niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania reklamacji określonych w Regulaminie Konkursu lub przepisach prawa. 

9. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo:

  1. sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu (w tym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami) – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 
  2. żądać wglądu w swoje dane,
  3. żądać sprostowania swoich danych,
  4. żądać usunięcia danych,
  5. ograniczenia przetwarzania,