Wyszukaj w serwisie
aktualności salon kuchnia łazienka oświetlenie wnętrza ogród i taras porady domowe quizy
DomekIOgrodek.pl > Ogród i taras > Regulamin konkursu "Zielony balkon"

Regulamin konkursu "Zielony balkon"

Balkon z roślinami
Canva/David Peperkamp

§1 Postanowienia ogólne i czas trwania Konkursu

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Zielony balkon” (dalej jako „Konkurs”), prowadzonego na profilach „Domek i Ogródek” na portalu Facebook oraz „domekiogrodek” na portalu Instagram (zwane dalej „Profilami”). Poprzez przystąpienie do Konkursu, uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2. Organizatorem Konkursu jest Iberion Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), przy ul. Jana Pawła II 22, wpisana pod numerem 0000576927 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 5.701,14 PLN, NIP: 9512398358, REGON: 362540807 (dalej jako „Organizator” lub „Iberion”). Organizator jest właścicielem serwisu Domek i Ogródek (https://domekiogrodek.pl/, dalej: „Serwis”).

3. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 48, wpisana pod numerem 0000037625 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym 7 139 189,12 PLN, NIP: 525-122-07-47, REGON: 011982807 (dalej jako „Fundator”).

4. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Uczestnik”). Uczestnictwo w Konkursie nie może być związane z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez Uczestnika – Konkurs skierowany jest wyłącznie do konsumentów. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora bądź Fundatora, ani ich małżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa/powinowactwa, a także osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w niniejszym punkcie.
 

§2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Aby wziąć udział Konkursie, należy od dnia 14 maja do dnia 20 maja 2024 roku, do godz. 23:59, wykonać zadanie konkursowe tj. wysłać Organizatorowi zdjęcie ogródka Uczestnika przygotowanego na balkonie Uczestnika lub na małej przestrzeni zagospodarowanej na niewielki ogródek (dalej jako „Zadanie Konkursowe”). Podana godzina jest godziną czasu obowiązującą w Polsce.

2. Zadanie Konkursowe powinno być opublikowane lub przekazane Organizatorowi w co najmniej jeden z następujących sposobów:

 1. zamieszczone w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Organizatora na portalu Facebook;
 2. opublikowane na profilu Uczestnika na profilu Instagram, w odrębnym poście, z uwzględnieniem hashtagów „#konkurs” oraz „#domekiogrodek”;
 3. przekazane w drodze wiadomości prywatnej na profil Organizatora na portalu Facebook lub Instagram,
 4. przekazane na adres e-mail: [email protected].

3. Uczestnicy Konkursu mogą przesyłać wyłącznie Zadania Konkursowe swojego autorstwa (Uczestnik nie może plagiatować cudzych utworów). Każdy Uczestnik jest uprawniony do jednokrotnego zgłoszenia - kolejne Zadania Konkursowe wysłane Organizatorowi przez tego samego Uczestnika nie będą uwzględnione w Konkursie, przy czym znacząca jest chwila dotarcia Zadania Konkursowego do Organizatora. Zadania Konkursowe o tej samej treści (tj. to samo zdjęcie) przekazane Organizatorowi na więcej niż jeden sposobów opisanych w ust. 2 powyżej traktowany jest jako jedno zgłoszenie, przy czym znacząca jest chwila dotarcia pierwszego Zadania Konkursowego do Organizatora.

4. W Zadaniu Konkursowym nie można i) podawać danych osobowych osób trzecich, ii) zamieszczać wizerunku osób trzecich czy iii) wykorzystywać treści pochodzących od osób trzecich – chyba że osoby te udzieliły wyraźnej zgody, pozwalającej na realizację postanowień Regulaminu (w szczególności przeniesienie praw lub udzielenie zezwoleń Organizatorowi).

5. W Zadaniu Konkursowym nie można zamieszczać w szczególności treści:

 1. niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami;
 2. mogących naruszać prawa lub dobra osobiste Organizatora, Fundatora bądź osób trzecich; 
 3. wulgarnych i obraźliwych bądź nawołujących do nienawiści;
 4. odnoszących się do produktów marek niezwiązanych z Organizatorem bądź Fundatorem (w szczególności konkurencyjnych).

6. Zadania Konkursowe niezgodne z powyższymi warunkami (bądź innymi postanowieniami Regulaminu, wedle uznania Organizatora) nie zostaną dopuszczone do Konkursu. W przypadku odmowy dopuszczenia do Konkursu, Organizator poinformuje Uczestnika o jej przyczynie.
 

§ 3 Prawa autorskie

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanego Zadania Konkursowego oraz, że Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

2. Uczestnik, z chwilą swojego zgłoszenia udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z Zadania Konkursowego, a także zgody na wykonywanie praw zależnych do Zadania Konkursowego (oraz na zezwalanie na wykonywania tychże praw zależnych) na polach eksploatacji opisanych w ust. 3 poniżej.

 1. 3. Na podstawie art. 921 §3 Kodeksu cywilnego, z momentem wydania Nagrody, laureat Konkursu (zgodnie z §4 ust. 4 poniżej) przeniesie na Organizatora całość praw majątkowych do przesłanego w ramach Konkursu Zadania Konkursowego na wszystkich znanych polach eksploatacji, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w tym na następujących polach eksploatacji:
 2. utrwalenie i zwielokrotnienie w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, audiowizualnymi, w tym, wprowadzenie do pamięci komputera,
 3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie (w tym: obrazem lub obrazem i dźwiękiem, przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie, telefonicznie i telekomunikacyjnie, na platformach cyfrowych i innych), a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym, w sieci Internet oraz na urządzeniach mobilnych);
 4. wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, internetowej, prasowej, kinowej, jak też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej oraz w mediach interaktywnych i społecznościowych. 
   

4. Laureat Konkursu z chwilą wydania Nagrody przenosi na Organizatora uprawnienie do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego oraz zezwalania na ich wykonywanie osobom trzecim, w tym rozporządzania i korzystania z opracowania na Zadania Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3 wyżej.

5. Laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych oraz zobowiązuje się do niewykonywania uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w stosunku do Organizatora.
 

§4 Jury

1. W Konkursie wybrana zostanie 3-osobowa Komisja Konkursowa („Jury”) spośród pracowników/współpracowników Organizatora, tj. 3 wydawców serwisu Domek i Ogródek, należącego do Organizatora.

2. Do zadań Jury należy w szczególności ocena prawidłowości zgłoszeń, ocena Zadań Konkursowych i wybór Laureatów (zgodnie z definicją poniżej).

3. Jury przy wyborze Laureatów w Konkursie będzie się kierować takimi kryteriami jak: estetyka, oryginalność i kreatywność, przy czym zawsze o wyborze nagrodzonych decyduje subiektywna ocena Jury.

4. Jury, kierując się kryteriami określonymi w Regulaminie wybierze – spośród Zadań Konkursowych zgłoszonych na Profilach – 4 laureatów Konkursu (zwanych „Laureatami”).

5. W przypadku zgłoszenia do Konkursu identycznych lub bardzo podobnych Zadań Konkursowych, Organizator jest uprawniony do zakwalifikowania do Konkursu tylko tego Zadania Konkursowego, które dotarło do Organizatora jako pierwsze (decyduje data otrzymania zgłoszenia konkursowego przez Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu).
 

§5 Nagrody oraz zasady ich przyznawania i wydawania

1. Nagrodą w Konkursie jest książka „Ogród na balkonie. W doniczce i wszędzie, gdzie chcesz” autorstwa Joanny Żytkowskiej, o wartości 65,00 zł brutto („Nagroda”).

2. Każdy z Laureatów otrzyma jedną Nagrodę.

3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 maja 2024 roku, godz. 23:59, w Serwisie, ze wskazaniem nazw użytkowników lub imion i nazwisk (jeśli możliwe do ustalenia na podstawie nazwy użytkownika) Laureatów.

4. Laureaci zostaną poproszeni o przekazanie danych, zgodnie z którymi Organizator zrealizuje wysyłkę nagród, oraz podpisanie umowy opisanej w zdaniu następnym. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora Pocztą Polską na wskazany przez Laureata Konkursu adres, w terminie 7 dni od dnia otrzymania danych, o których mowa w ust. 4 powyżej, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

5. W przypadku nieotrzymania wymaganych danych do wysyłki, w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby od Organizatora przez Laureata, Organizator jest uprawniony do wskazania innego Laureata. Nowy Laureat zostanie wybrany spośród pozostałych Uczestników. W takim przypadku poprzedni Laureat traci uprawnienie do otrzymania nagrody.

6. Uczestnicy nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Konkursie na inne osoby. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie. Laureat ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie bądź drogą e-mail.

§6 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników na adres Organizatora (Iberion sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa) lub pocztą elektroniczna na adres:. [email protected] 

2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji lub na adres e-mail, z którego wysłano reklamację. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie do 30 dni na adres Organizatora (Iberion sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 22, 00-133, Warszawa) lub pocztą elektroniczna na adres: [email protected]. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14-stu dni zgodnie z danymi adresowymi podanymi w reklamacji lub na adres e-mail, z którego wysłano reklamację.

4. Postanowienia ustępów 1-3 powyżej nie ograniczają praw uczestników do dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym – po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator oświadcza, że platformy Facebook oraz Instagram, na których organizowany jest Konkurs:

 1. nie sponsorują, nie popierają, nie promują ani w żaden sposób nie są powiązane z Konkursem;
 2. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z Konkursem i jego organizacją.
   

2. Każdy uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie. Aby zrezygnować, Uczestnik zobowiązany jest wysłać odpowiednią informację na adres e-mail: [email protected].

3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

4. Niniejszy Regulamin pozostaje dostępny przez cały okres trwania Konkursu pod adresem https://domekiogrodek.pl/regulamin-konkursu-zielony-balkon-rd-xx-130524